spokojnie tu chodzi o wniosek o wycofanie dobrowolnego poddania się karze. Z tego co widzę to takiego wzoru nigdzie nie podali, chyba że jestem ślepy..........

A pytanie ode mnie, gdzie wysłać zażalenie na czynność zatrzymania??? Jestem z poza Wawy, a na wzorze jest napisane

Sąd Rejonowy
Warszawa ……
Wydział Karny
w Warszawie[cytat="Angie88"]
to czy mam wogóle szanse na takie umorzenie?? jeśli tak to prosze wzor takiego wniosku o warunkowe umorzenie postępowania i czy żeby się wycofać z porozumienia z prokuratorem też muszę pisać jakieś pismo??[/cytat]

1. Teoretycznie szansa na warunkowe umorzenie istnieje. Wiele zalezy od konkretnego Sądu i Sędziego prowadzącego sprawę, jak również od Prokuratora, gdyż proszę pamiętać, że Prokurator (jeżeli nie zgadza się z decyzją Sądu) może złożyć apelację od postanowienia o warunkowym umorzeniu postępowania.
Osobiście szanse Pani na warunkowe umorzenie postępowania oceniam bardzo nisko, ale cóż - próbować Pani może - może akurat Pani się uda...

2. Chcąc wycofać się z ugody z Prokuratorem, oraz wnieść wniosek o warunkowe umorzenie postępowania należy skierowapismo do Sądu właściwego do rozpatrzenia Pani sprawy. Może Pani to zrobić w formie dwóch pism - tj. jeden o wycofaniu się z ugody z Prokuratorem, a drugi o warunkowe umorzenie postępowania, albo w formie jednego pisma. O ile wniosek o wycofanie się z ugody nie wymaga uzasadnienia, o tyle wniosek o warunkowe umorzenie warto jest uzasadnić.
Wniosek do Sądu musi spelniac wymogi pisma procesowego
http://forumprawne.org/o,29760.html
  Cytat:
Napisał/a Skulian Chciałem się dowiedzieć czy warto starać się o obrońcę z urzędu, czy już nie ma szans na obniżenie wyroku? Decyzję czy się starać o obrońcę z urzędu czy nie, musisz podjąć sam. W moim odczyciu (zaznaczam, jest to moje prywatne zdanie) wyrok jest stosunkowo łagodny. Jeżeli zdecydujesz się wycofać z propozycji Prokuratora, to sprawa trafi do rozpatrzenia w trybie zwykłym - Sąd może wówczas wymierzyć karę niższą, taką samą ale i wyższą od proponowanej.

Cytat:
A drugie pytanie dotyczy zmiany terminu rozprawy, ze względu na to, że w tym samym dniu mam ustny egzamin maturalny z języka polskiego. Prosił bym o wzór jak taki wniosek napisać. Miej litość. Myślisz że istnieją "gotowce" na każdą okazję??
Wniosek napisać jest łatwo - pismo musi spełniać wymogi pisma procesowego: http://forumprawne.org/prawo-karne/2...procesowe.html

Piszesz więc o co prosisz Sąd i uzasadniasz to.przywrócenie terminu
  Szanowni Państwo,
"1. Wniosłem apelację od sprawy o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości 100 m kw!!! (droga do posesji). Czekałem aż Sąd wezwie mnie do opłacenia 2000 zł.
2. Sąd wysłał wezwanie do zapłaty, które w rzeczywistości do mnie nie dotarło.
Nikt z domowników nie odebrał wezwania. Nikt nie podpisywał odbioru wezwania na poczcie. Nawet powiem więcej nie było awizo do odbioru przesyłki na poczcie. Natomiast sąd w wyroku powołał sie w postanowieniu i odrzucił apelację na fakt, że 13 04.br. dostarczono mi wezwanie do zapłaty /dowód zwrotne potwierdzenie odbioru zobowiązania/. Mam ochotę poprosić sąd o kopię tego dokumentu który jest powodem moich kłopotów.
3. Sąd wydał postanowienie o odrzuceniu apelacji
4. Napisałem do Sądu pismo o przywrócenie terminu (6 maja br)
5. Sąd wezwał mnie do sprecyzowania czy jest to wniosek o przywrócenie terminu czy też jest to zażalenie. Jednak przy braku odpowiedzi potraktuje pismo z pkt 4 jako wniosek. (pismo 20 maja br.)
6.Napisałem że wnoszę zażalenie. (27 maja br.)
7.Sąd wezwał mnie do uiszczenia 400 zł i nadesłania kopii pism z pkt 4 i 6. (4 czerwca br.).
Na działanie mam czas do 7 dni - pismo z pkt 7 odebrałem w dniu 11 bm.
Tutaj moje pytanie
1. Czy napisać wycofanie zażalenia i poprosić Sąd o potraktowanie pisma z pkt 4 jako wniosku. Czy też Sąd sam odrzuci zażalenie (gdy nawet nie napiszę pisma) i zakończy sprawę bezpowrotnie lub odrzuci zażalenie i potraktuje pismo z pkt 4 jako wniosek."
2. Czy też złożyć niezależny wniosek o przywrócenie terminu? Czy razem z wnioskiem powinienem zapłacić 2000 zł za apelację.? Czy też zaczekać z wpłatą aż sąd przychyli się do mojego wniosku
3. Czy na formum jest wzór takiego wniosku

Tak naprawdę nie mam ochoty ponosić nie uzasadnionych kosztów w wysokości 400 zł. Dlatego też chcę powrócić do wniosku o przywrócenie terminu, choć nie wiem czy jest to jeszcze możliwe.
W przeciwnym razie definitywnie rezygnuję z prowadzenia sprawy.

Pozdrawiam,
LenioW uj roboty przy rejestrowaniu pojazdu na pojazd zabytkowy
Idziesz do UM do BOI i prosisz o odpowiedni wniosek. Wypełniasz i dołączasz:
*
oryginał dowodu własności pojazdu /np. faktura, rachunek, akt darowizny, przekazania/

*
oryginał dowodu własności pojazdu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego jeżeli pojazd został zakupiony poza granicami kraju

*
dowód odprawy celnej przywozowej /jednolity dokument administracyjny SAD/, jeżeli pojazd został sprowadzony z terenu państwa nieczłonkowskiego lub dla samochodów osobowych sprowadzonych z terenu UE - zaświadczenie o zapłacie akcyzy

*
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające obowiązek uiszczenia podatku VAT od towarów i usług lub brak takiego obowiązku (VAT-25)

*
jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą - dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający zarejestrowanie lub jego wyrejestrowanie (pochodzenie pojazdu), przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego

*
dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

*
uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury

*
zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu wraz z protokołem z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego, wystawione przez uprawnioną stację kontroli pojazdów
*
W przypadku indywidualnego importu pojazdu dokonanego po dniu 1.01.2006r. właściciel pojazdu obowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 500 zł na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nr rachunku bankowego:
NFOiGW w BGK III Oddział Warszawa nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
Dowód wpłaty musi zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu. Dowód wpłaty należy okazać podczas pierwszej rejestracji pojazdu w kraju, a w przypadku zbycia pojazdu przekazać go nowonabywcy.

Przepis ten dotyczy pojazdów samochodowych zaliczanych do kategorii:
M1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy (razem 9 miejsc)
N1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające max dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony.

Ww. przepis dotyczy również przedsiębiorców którzy wprowadzają do 1000 pojazdów rocznie (zgodnie z art.12 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji nie muszą zapewniać sieci zbierania pojazdów).

Aby dokonać w/w badania technicznego koniecznym staje się dokonanie czasowej rejestracji pojazdu. Do dokonanie tej czynności niezbędne są:

*
dokumenty wymienione w pkt od 1 do 7
*
wniosek o rejestrację pojazdu z opłatą skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł na wniosek i 50 gr od każdego załącznikad
*
dowody opłat za wydanie pozwolenia czasowego i nalepki tymczasowej oraz tablic rejestracyjnych

tymczasowych
UWAGA:
Tablice tymczasowe są nie ubezpieczone, właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu w ramach ubezpieczenia OC w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

*
wniosek o dokonanie rejestracji pojazdu z opłatą skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł na wniosek i 0,50 zł od każdego załącznika

*
dowody opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego /wraz z kompletem nalepek/, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, dla pojazdu sprowadzanego - karty pojazdu

*
osoba figurująca na dowodzie własności załatwia sprawę OSOBIŚCIE lub daje pisemne upoważnienie osobie trzeciej oraz swój dowód osobistyA tu masz podstawy prawne, najpierw je przeczytaj, potem reszte:
*
Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.Nr 108 poz. 908 z 2005r. z późn.zm.)
*
Ustawa z dnia 20.01.2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.u.Nr 25 poz.202 z 2005r. z późn.zm.)

*
Rozporządzenie Min.Infrastruktury z dnia 22.07.202r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.Nr 133 poz.1123 z 2002r. z późn.zm.)

*
Rozporządzenie Min.Infrastruktury z dnia 27.09.2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.Nr 192 poz.1878 z 2003r. z późn.zm.)

*
Ustawa z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.Nr 124 poz.1152 z 2003r. z późn.zm.)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  wzór wycofania wniosku z sądu
h22o